วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๗ ก.ค. ๖๑)

๗ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติ
610707_08_ปกิณกะธรรมผลของการปฏิบัติ.mp3