วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พรจากพระในการหล่อพระปางประทานพร(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพรจากพระในการหล่อพระปางประทานพร
610705_11_ปกิณกะธรรมพรจากพระในการหล่อพระปางประทานพร.mp3