วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ตั้งใจทำความดีสำเร็จด้วยใจ(เทศน์ ๕ ก.ค. ๖๑)

๕ ก.ค. ๖๑-เทศน์ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ตั้งใจทำความดีสำเร็จด้วยใจ
610705_04_เทศน์ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานตั้งใจทำความดีสำเร็จด้วยใจ.mp3