วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนาและสิ่งอื่นไม่มีความหมาย(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนาและสิ่งอื่นไม่มีความหมาย
581231_10_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนาและสิ่งอื่นไม่มีความหมาย.mp3


พรสิ้นปี๒๕๕๘ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพรสิ้นปี๒๕๕๘
581231_08_ปกิณกะธรรมพรสิ้นปี๒๕๕๘.mp3

แนวทางการปฏิบัติแบบใหม่(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่
581231_07_ปกิณกะธรรมแนวทางการปฏิบัติแบบใหม่.mp3

การเกิดเกิดจากการไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(นิทาน ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-นิทานการเกิดเกิดจากการไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581231_06_นิทานการเกิดเกิดจากการไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

การรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
581231_05_ปกิณกะธรรมการรู้คุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

ความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง
581231_04_ปกิณกะธรรมความกังวลทำให้จิตเศร้าหมอง.mp3

กำลังใจทำความดีในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีในพระพุทธศาสนา

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการอภัยทาน(เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๘)

๓๑ ธ.ค. ๕๘-เทศน์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการอภัยทาน.mp
581231_02_เทศน์มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการอภัยทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๗ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581227_07_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจของหลวงพ่อตาก(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจของหลวงพ่อตาก
581227_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจของหลวงพ่อตาก.mp3

การทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย
581227_05_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3

มหาสติปัฏฐาน๔(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมหาสติปัฏฐาน๔
581227_04_ปกิณกะธรรมมหาสติปัฏฐาน๔.mp3

คุณของพระรัตนตรัยมีค่าหาใดเท่า(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคุณของพระรัตนตรัยมีค่าหาใดเท่า
581227_03_ปกิณกะธรรมคุณของพระรัตนตรัยมีค่าหาใดเท่า.mp3

ทางปฎิบัติสู่โลกุตระ(เทศน์ ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-เทศน์ทางปฎิบัติสู่โลกุตระ
581227_02_เทศน์ทางปฎิบัติสู่โลกุตระ.mp3

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่
581226_11_ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
581226_10_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

ผลจากทานทำให้ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลจากทานทำให้ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผล
581226_09_ปกิณกะธรรมผลจากทานทำให้ผู้ปฏิบัติสู่มรรคผล.mp3

การรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า
581226_08_ปกิณกะธรรมการรู้คุณและความเมตตาของพระพุทธเจ้า.mp3

พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
581226_07_ปกิณกะธรรมพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3

พระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ
581226_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาเพราะความดีที่ตั้งใจปฏิบัติ.mp3

อย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
581226_05_ปกิณกะธรรมอย่าให้ความดีหายที่ต้องเดินตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

จะหลุดพ้นได้ต้องเดินตามพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจะหลุดพ้นได้ต้องเดินตามพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
581226_04_ปกิณกะธรรมจะหลุดพ้นได้ต้องเดินตามพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ผลจากกำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลจากกำลังใจในการทำความดี
581226_03_ปกิณกะธรรมผลจากกำลังใจในการทำความดี.mp3

น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม(เทศน์ ๒๖ ธ.ค. ๕๘)

๒๖ ธ.ค. ๕๘-เทศน์น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม
581226_02_เทศน์น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม.mp3

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๐ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581220_06_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส
581220_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติของสมณะและฆราวาส.mp3

นิสัยของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_04_ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณเพศ
581220_04_ปกิณกะธรรมนิสัยของสมณเพศ.mp3

พุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
581220_03_ปกิณกะธรรมพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3

บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย(เทศน์ ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_02_เทศน์บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย
581220_02_เทศน์บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย.mp3

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้
581219_09_ปกิณกะธรรมอารมณ์เนกขัมมะบารมีนำความสุขมาให้.mp3

ทางเดินของพระโพธิสัตว์(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_07_ปกิณกะธรรมทางเดินของพระโพธิสัตว์
581219_07_ปกิณกะธรรมทางเดินของพระโพธิสัตว์.mp3

บุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_06_ปกิณกะธรรมบุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก
581219_06_ปกิณกะธรรมบุคคลที่เห็นพระเห็นได้ยาก.mp3

จิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น
581219_05_ปกิณกะธรรมจิตที่ดีเท่าไรวัตถุก็ดีเท่านั้น.mp3

สิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี
581219_04_ปกิณกะธรรมสิ่งที่ได้โดยยากด้วยกำลังใจทำความดี.mp3

ธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น(ปกิณกะธรรม ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_03_ปกิณกะธรรมธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น
581219_03_ปกิณกะธรรมธุดงควัตรเป็นการฝึกอารมณ์เนกขัมมะเพื่อความสงบและการคิดให้เป็น.mp3

ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น(เทศน์ ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_02_เทศน์ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น
581219_02_เทศน์ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘


๑๓ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
581213_09_พระเมตตาพร.mp3

ผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_08_ปกิณกะธรรมผลของทานย่อมเกิดกับผู้ให้

บารมี ๓๐ ทัศ(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_07_ปกิณกะธรรมบารมี๓๐ทัศ

อริยมรรค อริยผล(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_06_ปกิณกะธรรมอริยมรรคอริยผล

การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_04_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม

งานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ในเขตพระศาสนา

พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๑๓ ธ.ค. ๕๘)


๑๓ ธ.ค. ๕๘-581213_02_เทศน์พึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย

การถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค.​๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_06_ปกิณกะธรรมการถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง

การฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_05_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิเต็มกำลังและครึ่งกำลัง

มรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม

พระเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระ

ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย(เทศน์ ๑๒ ธ.ค. ๕๘)


๑๒ ธ.ค. ๕๘-581212_02_เทศน์ความสุขอื่นใดไม่เท่าความสุขจากการเดินตามพระรัตนตรัย

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทำความดีถวายพ่อแม่ในชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_11_ปกิณกะธรรมทำความดีถวายพ่อแม่ในชาติสุดท้าย

การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_09_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

งานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร ๔(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_08_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ทำด้วยพรหมวิหาร๔

อารมณ์พระโสดาบัน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน

ยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_06_ปกิณกะธรรมยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย

กำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มของพระโพธิสัตว์และสาวก

ทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_04_ปกิณกะธรรมทำกำลังใจเต็มโดยไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

ถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_03_ปกิณกะธรรมถวายทานในพระพุทธศาสนาเป็นปรมัตถทาน

การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_02_เทศน์การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘


๗ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร

การละความยินดีพอใจในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_09_ปกิณกะธรรมการละความยินดีพอใจในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลก

โอวาทแด่ผู้บวช(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_08_ปกิณกะธรรมโอวาทแด่ผู้บวช

การละความยินดีและพอใจ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_07_ปกิณกะธรรมการละความยินดีและพอใจ

านสาธารณประโยชน์ ณ วัดพระนอน เพชรบุรี(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดพระนอนเพชรบุรี

ยอมรับในกฎธรรมดาตามคำพระสอน(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_05_ปกิณกะธรรมยอมรับในกฎธรรมดาตามคำพระสอน

อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณจึงจะเข้าถึงความดีในพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค​๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_04_ปกิณกะธรรมอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณจึงจะเข้าถึงความดีในพระศาสนา

การตั้งกำลังใจถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_03_ปกิณกะธรรมการตั้งกำลังใจถวายทาน

คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_02_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

อานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_09_ปกิณกะธรรมอานุภาพการสวดมนต์พระปริตรด้วยความตั้งใจ

พระเมตตาพร : วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘


๖ ธ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร

อธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฎ(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_06_ปกิณกะธรรมอธิษฐานทานเพื่อคำว่าไม่มีจงไม่ปรากฎ

การฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว(ปกิณกะรรม ๖ ธ.ค.​ ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้มีสมาธิทรงตัว

การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ๙

อานิสงส์การบูรณะพระใหญ่(ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูรณะพระใหญ่

ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๘)


๖ ธ.ค. ๕๘-581206_02_เทศน์ความรู้ของพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การวางอารมณ์ธุดงควัตร(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_10_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ธุดงควัตร

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_09_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น

การถวายบูชาพ่อแม่(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_08_ปกิณกะธรรมการถวายบูชาพ่อแม่

บูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_07_ปกิณกะธรรมบูชาพระด้วยดอกไม้เป็นมหาเตโช

ความสุขคือสงบอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_06_ปกิณกะธรรมความสุขคือสงบอย่างยิ่ง

ผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_05_ปกิณกะธรรมผลอภิญญาสมาบัติต้องตัดอายตนะ

การตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_04_ปกิณกะธรรมการตั้งสัตยาธิษฐานอ้างสัจจะถวายทานในพระพุทธศาสนา

กำลังใจรักษาสมบัติที่พ่อให้มา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_03_ปกิณกะธรรมกำลังใจรักษาสมบัติที่พ่อให้มา

สวดบทพระปริตรถวายพระพร(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_02_ปกิณกะธรรมสวดบทพระปริตรถวายพระพร

บวงสรวงให้พระราชา(ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๘)


๕ ธ.ค. ๕๘-581205_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงให้พระราชา
581205_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงให้พระราชา.mp3