วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้(เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๘)


๑๑ ธ.ค. ๕๘-581211_02_เทศน์การมั่นคงต่อคุณพระรัตนตรัยเป็นหนทางเดียวให้พ้นทุกข์ได้