วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การละความยินดีและพอใจ(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_07_ปกิณกะธรรมการละความยินดีและพอใจ