วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

านสาธารณประโยชน์ ณ วัดพระนอน เพชรบุรี(ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๘)


๗ ธ.ค. ๕๘-581207_06_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ณวัดพระนอนเพชรบุรี