วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น(เทศน์ ๑๙ ธ.ค. ๕๘)

๑๙ ธ.ค. ๕๘-581219_02_เทศน์ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น
581219_02_เทศน์ผู้ที่รู้คุณและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะหลุดพ้น.mp3