วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

การทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๘)

๒๗ ธ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย
581227_05_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3