วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย(เทศน์ ๒๐ ธ.ค. ๕๘)

๒๐ ธ.ค. ๕๘-581220_02_เทศน์บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย
581220_02_เทศน์บุคคลผู้รักษาศีลบริสุทธิ์จึงจะพ้นภัย.mp3