วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

๒๙ มี.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580329_12_พระเมตตาพร.mp3

ทางปฏิบัติเป็นไปตามจริตนิสัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติเป็นไปตามจริตนิสัย
580329_11_ปกิณกะธรรมทางปฏิบัติเป็นไปตามจริตนิสัย.mp3

นิวรณ์คือเครื่องกั้นความดี(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมนิวรณ์คือเครื่องกั้นความดี
580329_10_ปกิณกะธรรมนิวรณ์คือเครื่องกั้นความดี.mp3

การทำความดีด้วยทรัพย์จากภายใน(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๙)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยทรัพย์จากภายใน
580329_08_ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยทรัพย์จากภายใน.mp3

ชาวประมงผู้มีธรรมเป็นใหญ่(นิทาน ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-นิทานชาวประมงผู้มีธรรมเป็นใหญ่
580329_07_นิทานชาวประมงผู้มีธรรมเป็นใหญ่.mp3

การรับของถวายโดยไม่ผิดพระธรรมวินัย(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรับของถวายโดยไม่ผิดพระธรรมวินัย
580329_06_ปกิณกะธรรมการรับของถวายโดยไม่ผิดพระธรรมวินัย.mp3

อารมณ์พระโสดาบัน(ตอบปัญหาธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมอารมณ์พระโสดาบัน
580329_04_ตอบปัญหาธรรมอารมณ์พระโสดาบัน.mp3

พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580329_03_ปกิณกะธรรมพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การใคร่ครวญพระธรรมด้วยโพชฌงค์๗(เทศน์ ๒๙ มี.ค. ๕๘)

๒๙ มี.ค. ๕๘-เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมด้วยโพชฌงค์๗
580329_02_เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมด้วยโพชฌงค์๗.mp3

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ความหลงเป็นตัวกั้นมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๘ มี.ค. ๕๘)

๒๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความหลงเป็นตัวกั้นมรรคผล
580328_08_ปกิณกะธรรมความหลงเป็นตัวกั้นมรรคผล.mp3

อุปาทาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ มี.ค. ๕๘)

๒๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอุปาทาน
580328_06_ปกิณกะธรรมอุปาทาน.mp3

การไม่สงสัยคุณของผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มี.ค. ๕๘)

๒๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคุณของผู้มีพระคุณ
580328_05_ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคุณของผู้มีพระคุณ.mp3

ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน(เทศน์ ๒๘ มี.ค. ๕๘)

๒๘ มี.ค. ๕๘-เทศน์ความสงบต่อการไม่มีร่างกายด้วยความเพียรและอดทน

สวดอิติปิโส๑๐๘จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มี.ค. ๕๘)

๒๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๑๐๘จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ
580328_02_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๑๐๘จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘

๒๒ มี.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580322_08_พระเมตตาพร.mp3

การมีใจจดจ่อในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีใจจดจ่อในการทำความดี
580322_06_ปกิณกะธรรมการมีใจจดจ่อในการทำความดี.mp3

พระธรรมวินัยและการปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัยและการปฏิบัติของสมณเพศ
580322_05_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัยและการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

อานิสงส์ในการสร้างพระ(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระ
580322_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระ.mp3

การรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา
580322_03_ปกิณกะธรรมการรู้ความจริงให้ครบและยอมรับกฎธรรมดา.mp3

การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร(เทศน์ ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร
580322_02_เทศน์การใคร่ครวญพระธรรมเป็นวัตร.mp3

สวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ(ปกิณกะธรรม ๒๒ มี.ค. ๕๘)

๒๒ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ
580322_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบและคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

จิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า
580321_12_ปกิณกะธรรมจิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า.mp3

การทรงอารมณ์ฌานและการไปนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทรงอารมณ์ฌานและการไปนิพพาน
580321_10_ปกิณกะธรรมการทรงอารมณ์ฌานและการไปนิพพาน.mp3

การฟังธรรมตอนทุกขเวทนา(กรรมฐาน ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการฟังธรรมตอนทุกขเวทนา
580321_09_กรรมฐานการฟังธรรมตอนทุกขเวทนา.mp3

การมีกำลังใจสูงขึ้น(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจสูงขึ้น
580321_08_ปกิณกะธรรมการมีกำลังใจสูงขึ้น.mp3

ลาภสักการะจะมาเมื่อไม่โลภ(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมลาภสักการะจะมาเมื่อไม่โลภ
580321_07_ปกิณกะธรรมลาภสักการะจะมาเมื่อไม่โลภ.mp3

หลักการฝึกมโนมยิทธิ(ตอบปัญหาธรรม ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมหลักการฝึกมโนมยิทธิ
580321_05_ตอบปัญหาธรรมหลักการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การถวายความเป็นมงคลสูงสุด(ปกิณกะธรรม ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายความเป็นมงคลสูงสุด
580321_04_ปกิณกะธรรมการถวายความเป็นมงคลสูงสุด.mp3

การพิจารณากฎธรรมดา(เทศน์ ๒๑ มี.ค. ๕๘)

๒๑ มี.ค. ๕๘-เทศน์การพิจารณากฎธรรมดา
580321_02_เทศน์การพิจารณากฎธรรมดา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

การยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ
580315_09_ปกิณกะธรรมการยอมรับกฎธรรมดาต้องอาศัยกำลังใจ.mp3

การทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580315_08_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้เข้าถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ
580315_07_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในการปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

ความเป็นมาของวัดท่าซุง(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเป็นมาของวัดท่าซุง
580315_06_ปกิณกะธรรมความเป็นมาของวัดท่าซุง.mp3

การฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ
580315_05_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้ทรงอยู่ในศีลกรรมบถ.mp3

การไม่คบคนพาล(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการไม่คบคนพาล
580315_04_ปกิณกะธรรมการไม่คบคนพาล.mp3

การพิจารณาทุกข์จากการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากการมีร่างกาย
580315_03_ปกิณกะธรรมการพิจารณาทุกข์จากการมีร่างกาย.mp3

คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณมิได้(เทศน์ ๑๕ มี.ค. ๕๘)

๑๕ มี.ค. ๕๘-เทศน์คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณมิได้
580315_02_เทศน์คุณของพระอริยสงฆ์หาประมาณมิได้.mp3

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558

พิจารณาผัสสะที่กระทบ(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพิจารณาผัสสะที่กระทบ
580314_10_ปกิณกะธรรมพิจารณาผัสสะที่กระทบ.mp3

มงคล๓๘(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมงคล๓๘
580314_08_ปกิณกะธรรมมงคล๓๘.mp3

อารมณ์ฌาน๔(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์ฌาน๔
580314_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์ฌาน๔.mp3

การใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ(กรรมฐาน ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ
580314_06_กรรมฐานการใคร่ครวญทุกข์อันเกิดจากผัสสะเสมอ.mp3

การปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส
580314_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติของสมณเพศกับฆราวาส.mp3

วิปัสสนึกกับวิปัสสนา(ตอบปัญหาธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมวิปัสสนึกกับวิปัสสนา
580314_04_ตอบปัญหาธรรมวิปัสสนึกกับวิปัสสนา.mp3

การตั้งจิตทำบุญงานประจำปี(ปกิณกะธรรม ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตทำบุญงานประจำปี
580314_03_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตทำบุญงานประจำปี.mp3

การรักษาศีลเป็นบันไดสู่พระนิพพาน(เทศน์ ๑๔ มี.ค. ๕๘)

๑๔ มี.ค. ๕๘-เทศน์การรักษาศีลเป็นบันไดสู่พระนิพพาน
580314_02_เทศน์การรักษาศีลเป็นบันไดสู่พระนิพพาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

เจริญสมถภาวนาด้วยญาณ๘(กรรมฐาน ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานเจริญสมถภาวนาด้วยญาณ๘
580308_07_กรรมฐานเจริญสมถภาวนาด้วยญาณ๘.mp3

ความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา(ปกิณกะธรรม ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา
580308_06_ปกิณกะธรรมความศรัทธาต้องประกอบด้วยสติปัญญา.mp3

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
580308_04_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3

จิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ(ตอบปัญหาธรรม ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมจิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ
580308_03_ตอบปัญหาธรรมจิตที่สงบจากความชั่วทำให้เกิดปัญญาญาณ.mp3

ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น(เทศน์ ๘ มี.ค. ๕๘)

๘ มี.ค. ๕๘-เทศน์ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น
580308_02_เทศน์ความสุขเกิดจากการเป็นผู้ให้ความสุขแก่ผู้อื่น.mp3

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

๗ มี.ค. ๕๘-พระเมตตาพร.mp3
580307_12_พระเมตตาพร.mp3

การฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง
580307_11_ปกิณกะธรรมการฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง.mp3

การผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์
580307_08_ปกิณกะธรรมการผูกพันและผู้มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์.mp3

การเห็นความจริงด้วยวิปัสสนาญาณ๙(กรรมฐาน ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการเห็นความจริงด้วยวิปัสสนาญาณ๙
580307_07_กรรมฐานการเห็นความจริงด้วยวิปัสสนาญาณ๙.mp3

การปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง
580307_06_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติเมื่อทรงอารมณ์ถึง.mp3

อจินไตยและกำลังใจต้องทำเอง(ปกิณกะธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอจินไตยและกำลังใจต้องทำเอง
580307_05_ปกิณกะธรรมอจินไตยและกำลังใจต้องทำเอง.mp3

อริยสัจ๔(ตอบปัญหาธรรม ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมอริยสัจ๔
580307_04_ตอบปัญหาธรรมอริยสัจ๔.mp3

ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์(เทศน์ ๗ มี.ค. ๕๘)

๗ มี.ค. ๕๘-เทศน์ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์
580307_02_เทศน์ความสุขแบบโลกุตระต้องทรงพรหมวิหารสี่และกำลังใจต่อผู้อื่นเป็นอารมณ์.mp3

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘

๔ มี.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580304_09_พระเมตตาพร.mp3

อานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย
580304_08_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การบูชาคุณพระรัตนตรัย.mp3

ทุกข์จากการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทุกข์จากการมีร่างกาย
580304_07_ปกิณกะธรรมทุกข์จากการมีร่างกาย.mp3

การทำความดีด้วยความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยความกตัญญู
580304_06_ปกิณกะธรรมการทำความดีด้วยความกตัญญู.mp3

การระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว
580304_04_ปกิณกะธรรมการระวังจิตไม่ให้คิดชั่ว.mp3

บวงสรวงสวดมนต์วันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดมนต์วันมาฆบูชา
580304_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดมนต์วันมาฆบูชา.mp3

วันมาฆบูชา(เทศน์ ๔ มี.ค. ๕๘)

๔ มี.ค. ๕๘-เทศน์วันมาฆบูชา
580304_01_เทศน์วันมาฆบูชา.mp3

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

การบูชาคุณของพระด้วยการหล่อพระพุทธรูป(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาคุณของพระด้วยการหล่อพระพุทธรูป
580303_10_ปกิณกะธรรมการบูชาคุณของพระด้วยการหล่อพระพุทธรูป.mp3

กำลังใจตกในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจตกในการปฏิบัติ
580303_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจตกในการปฏิบัติ.mp3

การพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ
580303_07_กรรมฐานการพิจารณากายกับจิตด้วยพุทธานุสสติ.mp3

การสร้างกำลังใจในการหล่อพระ(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจในการหล่อพระ
580303_06_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจในการหล่อพระ.mp3

การละความพอใจและยินดี(ตอบปัญหาธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการละความพอใจและยินดี
580303_05_ตอบปัญหาธรรมการละความพอใจและยินดี.mp3

การมีวิหารธรรมเมื่อมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีวิหารธรรมเมื่อมีทุกขเวทนา
580303_04_ปกิณกะธรรมการมีวิหารธรรมเมื่อมีทุกขเวทนา.mp3

คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ มี.ค. ๕๘)

๓ มี.ค. ๕๘-เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้
580303_02_เทศน์คุณพระรัตนตรัยหาประมาณมิได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม
580301_07_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานเพื่อการเห็นธรรม.mp3

การระวังวาจา(กรรมฐาน ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-กรรมฐานการระวังวาจา
580301_05_กรรมฐานการระวังวาจา.mp3

ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
580301_04_ปกิณกะธรรมร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา.mp3

การชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ
580301_03_ปกิณกะธรรมการชำระความอาฆาตพยาบาทในใจ.mp3

อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์(เทศน์ ๑ มี.ค. ๕๘)

๑ มี.ค. ๕๘-เทศน์อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์
580301_02_เทศน์อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์.mp3