วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

การไม่สงสัยคุณของผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๒๘ มี.ค. ๕๘)

๒๘ มี.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคุณของผู้มีพระคุณ
580328_05_ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคุณของผู้มีพระคุณ.mp3