วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๒๕ พ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
611125_06_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมา เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมา เป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล
611125_05_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญในกำลังความดีที่สะสมมาเป็นกำลังใจในการปฏิบัติให้ถึงมรรคผล.mp3

บุญจากทาน ศีล ภาวนาเป็นกำลังหนุนนำให้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญจากทานศีลภาวนาเป็นกำลังหนุนนำให้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า
611125_04_ปกิณกะธรรมบุญจากทานศีลภาวนาเป็นกำลังหนุนนำให้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้า.mp3

เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด(เทศน์ ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-เทศน์เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด
611125_03_เทศน์เพียรฝึกจิตให้มีสติระลึกเสมอว่าสรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอนและสลายตัวในที่สุด.mp3

ผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตา ย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๖๑)

๒๕ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตา ย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น
611125_01_ปกิณกะธรรมผู้รักษาศีลสิกขาเจริญเมตตาย่อมไม่เป็นกาลกิณีต่อตนเองและผู้อื่น.mp3

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้
611124_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๒เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้.mp3

ชายผู้เห็นโทษของกามคุณ ละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ(นิทาน ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-นิทานชายผู้เห็นโทษของกามคุณ ละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ
611124_05_นิทานชายผู้เห็นโทษของกามคุณละความยินดีพอใจมุ่งเข้าหาความสงบ.mp3

พึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์
611124_04_ปกิณกะธรรมพึงระวังการปรามาสคุณพระรัตนตรัยและการเป็นหนี้สงฆ์.mp3

ร่างกายเป็นภาระอันหนัก เพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด(เทศน์ ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-เทศน์ร่างกายเป็นภาระอันหนัก เพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด
611124_03_เทศน์ร่างกายเป็นภาระอันหนักเพียรชำระใจให้พ้นทุกข์จากการเกิด.mp3

พึงสำรวมอินทรีย์สังวร ละกามคุณทั้ง ๕ ในเขตพุทธาวาส(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงสำรวมอินทรีย์สังวร ละกามคุณทั้ง ๕ ในเขตพุทธาวาส
611124_01_ปกิณกะธรรมพึงสำรวมอินทรีย์สังวรละกามคุณทั้ง๕ในเขตพุทธาวาส.mp3

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ
611123_05_ปกิณกะธรรมผู้เจริญเมตตาในทุกสถานย่อมพบกับความเยือกเย็นใจ.mp3

อธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูป ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูป ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_04_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตในการถวายพระพุทธรูปณวัดตาลเดี่ยว.mp3

อานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า
611123_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างแท่นประทับถวายพระพุทธเจ้า.mp3

เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัย ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_02_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยณวัดตาลเดี่ยว.mp3

การไม่เห็นประโยชน์ในการเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่เห็นประโยชน์ในการเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_01_ปกิณกะธรรมการไม่เห็นประโยชน์ในการเกิดณวัดตาลเดี่ยว.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล
611122_07_ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยพระกรรมฐานให้ตรงจริตนิสัยเดิมของตนจึงจะเกิดผล.mp3

วางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย
611122_06_ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ใจยอมรับกฎธรรมดาของการมีร่างกาย.mp3

ขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม
611122_05_ปกิณกะธรรมขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพานและข้อพึงระวังในมโนกรรม.mp3

สะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์
611122_04_ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์ให้มีผลสมบูรณ์ด้วยการทำความดีบูชาพระเคราะห์.mp3

เจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง
611122_03_ปกิณกะธรรมเจริญพระพุทธมนต์บูชาพระรัตนตรัยสะเดาะเคราะห์วันลอยกระทง.mp3

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง
611122_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระเคราะห์วันลอยกระทง.mp3

สะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญ และกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญ และกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา
611122_01_ปกิณกะธรรมสะเดาะเคราะห์อาศัยกำลังบุญและกำลังเทวดาดูแลพระเคราะห์ด้วยศรัทธา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๑)

๑๘ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
611118_04_ปกิณกะธรรมการมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3

อานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๑)

๑๘ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทาน ณ วัดสังเวชวิศยาราม
611118_02_ปกิณกะธรรมอานิสงส์กฐินทานณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๑ หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต
611117_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๑หลักการปฏิบัติและการใช้กสิณจิต.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๗ พ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
611117_06_พระเมตตาพร.mp3

การบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง
611117_04_ปกิณกะธรรมการบูชาพระเคราะห์เสวยอายุในวันลอยกระทง.mp3

การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด(เทศน์ ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด
611117_03_เทศน์การถวายทานด้วยอธิษฐานจิตตั้งมั่นเพื่อการไม่เกิด.mp3

ใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ย. ๖๑)

๑๗ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย
611117_01_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญชีวิตเป็นของไม่แน่ความตายเป็นของแน่โดยไม่ลังเลสงสัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๑ พ.ย. ๖๑-พระเมตตาพร
611111_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์
611111_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในงานสาธารณประโยชน์.mp3

ชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน(นิทาน ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-นิทานชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน
611111_05_นิทานชายเฒ่าพาลผู้เพ่งโทษบุคคลอื่นว่าเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนของตน.mp3

ลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์
611111_04_ปกิณกะธรรมลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์.mp3

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
611111_03_เทศน์พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

พึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส
611111_01_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาททำความดีด้วยใจบริสุทธิ์เมื่อมีโอกาส.mp3

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๐ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ)
611110_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๐แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ต่อ).mp3

การวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์
611110_06_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจในงานสาธารณประโยชน์.mp3

กำลังใจถึงพร้อมเพื่อการไม่เกิดต้องกล้าเผชิญกับวิบากกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจถึงพร้อมเพื่อการไม่เกิดต้องกล้าเผชิญกับวิบากกรรม
611110_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจถึงพร้อมเพื่อการไม่เกิดต้องกล้าเผชิญกับวิบากกรรม.mp3

บุญเกิดจากความเมตตา(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากความเมตตา
611110_04_ปกิณกะธรรมบุญเกิดจากความเมตตา.mp3

ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี(เทศน์ ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-เทศน์ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี
611110_03_เทศน์ความสุขอื่นใดเหนือความสงบนั้นไม่มี.mp3

จิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ย. ๖๑)

๑๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมจิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน
611110_01_ปกิณกะธรรมจิตเป็นสุขเมื่อจดจ่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์โดยไม่หวังผลตอบแทน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธา ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๑)

๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธา ณ วัดเชิงท่า
611104_03_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานเพื่อสืบพระศาสนาด้วยกำลังศรัทธาณวัดเชิงท่า.mp3

ถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดต้นสะตือ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ย. ๖๑)

๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิด ณ วัดต้นสะตือ
611104_01_ปกิณกะธรรมถวายกฐินทานด้วยความอิ่มใจเพื่อการไม่กลับมาเกิดณวัดต้นสะตือ.mp3

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๙ แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก
611103_07_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๙แนวทางเดินกสิณจิตแบบสุกขวิปัสสโก.mp3

กฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ
611103_06_ปกิณกะธรรมกฐินทานและงานสาธารณประโยชน์เพื่อผู้มีคุณ.mp3

การปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย
611103_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย.mp3

ผลจากทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต(เทศน์ ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-เทศน์ผลจากทาน ศีล ภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต
611103_03_เทศน์ผลจากทานศีลภาวนาทำให้เกิดความสุขอันละเอียดปราณีต.mp3

สวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
611103_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร.mp3

พิจารณากายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมพิจารณากายคตานุสสติและอสุภกรรมฐาน เพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ
611103_01_ปกิณกะธรรมพิจารณากายคตานุสสติและอสุภกรรมฐานเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยะ.mp3