วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การอดทนข่มใจต่ออุปสรรคเป็นเครื่องวัดกำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ย. ๖๑)

๓๐ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการอดทนข่มใจต่ออุปสรรคเป็นเครื่องวัดกำลังใจในการปฏิบัติ
611130_01_ปกิณกะธรรมการอดทนข่มใจต่ออุปสรรคเป็นเครื่องวัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3