วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ย. ๖๑)

๑๑ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์
611111_04_ปกิณกะธรรมลาภสักการะปรากฎเมื่อทำความดีด้วยใจบริสุทธิ์.mp3