วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ย. ๖๑)

๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย
611103_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องทำจิตให้มีสติด้วยพระกรรมฐานตามอุปนิสัย.mp3