วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้(ปกิณกะธรรม ๒๔ พ.ย. ๖๑)

๒๔ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๒ เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้
611124_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๒เข้าใจความจริงเพื่อการนำจิตไปใช้.mp3