วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๒ พ.ย. ๖๑)

๒๒ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพาน และข้อพึงระวังในมโนกรรม
611122_05_ปกิณกะธรรมขันติวิริยะบารมีเพื่อพระนิพพานและข้อพึงระวังในมโนกรรม.mp3