วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๘ พ.ย. ๖๑)

๑๘ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้
611118_04_ปกิณกะธรรมการมีศรัทธาอันมั่นคงต่อพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์ได้.mp3