วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การไม่เห็นประโยชน์ในการเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ย. ๖๑)

๒๓ พ.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการไม่เห็นประโยชน์ในการเกิด ณ วัดตาลเดี่ยว
611123_01_ปกิณกะธรรมการไม่เห็นประโยชน์ในการเกิดณวัดตาลเดี่ยว.mp3