วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การปฎิบัติต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
580531_09_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๓๑ พ.ค. ๕๘-580531_06_พระเมตตาพร
580531_06_พระเมตตาพร.mp3

ความตั้งใจหล่อพระเพื่อเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระเพื่อเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต
580531_05_ปกิณกะธรรมความตั้งใจหล่อพระเพื่อเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิต.mp3

การเข้าถึงธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์
580531_04_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงธรรมต้องพึ่งครูบาอาจารย์.mp3

การฝึกอสุภกรรมฐาน(ตอบปัญหาธรรม ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการฝึกอสุภกรรมฐาน
580531_03_ตอบปัญหาธรรมการฝึกอสุภกรรมฐาน.mp3

การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใจหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-เทศน์การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใจหาประมาณมิได้
580531_02_เทศน์การตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกำลังใจหาประมาณมิได้.mp3

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจที่มีสัจจะต่อพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจที่มีสัจจะต่อพระพุทธศาสนา
580530_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจที่มีสัจจะต่อพระพุทธศาสนา.mp3

งานสาธารณะประโยชน์มีผลต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์มีผลต่อการปฏิบัติ
580530_05_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์มีผลต่อการปฏิบัติ.mp3

การหล่อพระด้วยความศรัทธา(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการหล่อพระด้วยความศรัทธา
580530_04_คุยก่อนกรรมฐานการหล่อพระด้วยความศรัทธา.mp3

จริตที่สอนตัวเองได้(ตอบปัญหาธรรม ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมจริตที่สอนตัวเองได้
580530_03_ตอบปัญหาธรรมจริตที่สอนตัวเองได้.mp3

การสร้างกำลังใจตามพระพุทธองค์(เทศน์ ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-เทศน์การสร้างกำลังใจตามพระพุทธองค์
580530_02_เทศน์การสร้างกำลังใจตามพระพุทธองค์.mp3

บวงสรวงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
580530_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย.mp3

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อย่าตามคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๕๘)

๒๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอย่าตามคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว
580523_02_ปกิณกะธรรมอย่าตามคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว.mp3

บวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยณพระธาตุจอมกิตติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ พ.ค. ๕๘)

๒๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยณพระธาตุจอมกิตติ
580523_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาพระรัตนตรัยณพระธาตุจอมกิตติ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๗ พ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580517_08_พระเมตตาพร.mp3

ข้อวัตรปฏิบัติของสมณเพศ(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๕๘)

๑๗ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมข้อวัตรปฏิบัติของสมณเพศ
580517_07_ปกิณกะธรรมข้อวัตรปฏิบัติของสมณเพศ.mp3

การบูชาสิ่งที่ควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๕๘)

๑๗ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการบูชาสิ่งที่ควรบูชา
580517_06_ปกิณกะธรรมการบูชาสิ่งที่ควรบูชา.mp3

ความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๕๘)

๑๗ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี
580517_04_ปกิณกะธรรมความอยากในตัณหาเป็นเครื่องกั้นความดี.mp3

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน(เทศน์ ๑๗ พ.ค. ๕๘)

๑๗ พ.ค. ๕๘-เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
580517_02_เทศน์ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน.mp3

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญธรรมในปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญธรรมในปัจจุบัน
580516_09_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญธรรมในปัจจุบัน.mp3

พระอริยสาวกต้องรู้คุณของพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมพระอริยสาวกต้องรู้คุณของพระรัตนตรัย
580516_07_ปกิณกะธรรมพระอริยสาวกต้องรู้คุณของพระรัตนตรัย.mp3

การใคร่ครวญเราเป็นผู้ไม่มีอะไร(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการใคร่ครวญเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
580516_06_คุยก่อนกรรมฐานการใคร่ครวญเราเป็นผู้ไม่มีอะไร.mp3

การได้มาเป็นสิ่งที่เราทำมาด้วยกำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการได้มาเป็นสิ่งที่เราทำมาด้วยกำลังใจ
580516_05_ปกิณกะธรรมการได้มาเป็นสิ่งที่เราทำมาด้วยกำลังใจ.mp3

กำลังใจต่างกันและการยินดีงานสาธารณะประโยชน์(ตอบปัญหาธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมกำลังใจต่างกันและการยินดีงานสาธารณะประโยชน์
580516_04_ตอบปัญหาธรรมกำลังใจต่างกันและการยินดีงานสาธารณะประโยชน์.mp3

ธรณีสงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมธรณีสงฆ์
580516_03_ปกิณกะธรรมธรณีสงฆ์.mp3

ทานเป็นหนทางสู่พระนิพพาน(เทศน์ ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-เทศน์ทานเป็นหนทางสู่พระนิพพาน
580516_02_เทศน์ทานเป็นหนทางสู่พระนิพพาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๐ พ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580510_08_พระเมตตาพร.mp3

จริตเกิดจากกรรมส่งผล(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๐ พ.ค. ๕๘)

๑๐ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานจริตเกิดจากกรรมส่งผล
580510_07_คุยก่อนกรรมฐานจริตเกิดจากกรรมส่งผล.mp3

การวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๕๘)

๑๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว
580510_05_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจแน่นอนเป็นอารมณ์เดียว.mp3

การฝึกจิตให้เป็นสมาธิด้วยลมหายใจ(ปกิณกะธรรม ๑๐ พ.ค. ๕๘)

๑๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้เป็นสมาธิด้วยลมหายใจ
580510_04_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตให้เป็นสมาธิด้วยลมหายใจ.mp3

กำลังใจเป็นหนทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๑๐ พ.ค. ๕๘)

๑๐ พ.ค. ๕๘-เทศน์กำลังใจเป็นหนทางสู่มรรคผล
580510_02_เทศน์กำลังใจเป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน
580509_08_ปกิณกะธรรมการมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน.mp3

ผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ
580509_06_ปกิณกะธรรมผู้มีความศรัทธาและกตัญญูต่อพระรัตนตรัยทำอะไรก็สำเร็จ.mp3

สมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก
580509_05_ปกิณกะธรรมสมณเพศผู้ไม่มีภาระทางโลก.mp3

กำลังใจเพื่อหลุดพ้น(ตอบปัญหาธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมกำลังใจเพื่อหลุดพ้น
580509_04_ตอบปัญหาธรรมกำลังใจเพื่อหลุดพ้น.mp3

ผู้ที่มีกำลังใจรักและกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผู้ที่มีกำลังใจรักและกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี
580509_03_ปกิณกะธรรมผู้ที่มีกำลังใจรักและกตัญญูต่อพระเป็นบุคคลที่น่ายินดี.mp3

ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา(เทศน์ ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-เทศน์ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา
580509_02_เทศน์ผู้มีจิตใจประเสริฐดุจดังเทวดา.mp3

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕ พ.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580505_07_พระเมตตาพร.mp3

การสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา
580505_06_ปกิณกะธรรมการสร้างกำลังใจให้มั่นคงต่อพระศาสนา.mp3

กสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต(คุยก่อนกรรมฐาน ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานกสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต
580505_05_คุยก่อนกรรมฐานกสิณจิตใช้องค์แก้วเป็นนิมิต.mp3

การสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์
580505_04_ปกิณกะธรรมการสงเคราะห์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์.mp3

การให้ทานต้องทำด้วยปัญญา(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการให้ทานต้องทำด้วยปัญญา
580505_03_ปกิณกะธรรมการให้ทานต้องทำด้วยปัญญา.mp3

การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต(เทศน์ ๕ พ.ค. ๕๘)

๕ พ.ค. ๕๘-เทศน์การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต
580505_02_เทศน์การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิต.mp3

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เทพบุตร(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมเทพบุตร
580504_09_ปกิณกะธรรมเทพบุตร.mp3

กำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด
580504_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มอวิชชาก็ขาด.mp3

การใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่(คุยก่อนกรรมฐาน ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่
580504_06_คุยก่อนกรรมฐานการใช้ของดีด้วยสมาธิที่มีพรหมวิหารสี่.mp3

จรณะ๑๕(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕
580504_05_ปกิณกะธรรมจรณะ๑๕.mp3

การพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ(ปกิณกะธรรม ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ
580504_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาตามพระเมื่อโดนกระทบ.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(เทศน์ ๔ พ.ค. ๕๘)

๔ พ.ค. ๕๘-เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
580504_03_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ
580503_08_ปกิณกะธรรมการเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ.mp3

การฝึกทิพจักขุญาณ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณ
580503_06_ปกิณกะธรรมการฝึกทิพจักขุญาณ.mp3

การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว(คุยก่อนกรรมฐาน ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
580503_05_คุยก่อนกรรมฐานการมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว.mp3

การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์(ตอบปัญหาธรรม ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
580503_04_ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์.mp3

อุปาทานนำความทุกข์มาให้(เทศน์ ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-เทศน์อุปาทานนำความทุกข์มาให้
580503_02_เทศน์อุปาทานนำความทุกข์มาให้.mp3

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย
580502_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580502_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

การมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป
580502_06_ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป.mp3

คนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า(คุยก่อนกรรมฐาน ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานคนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า
580502_05_คุยก่อนกรรมฐานคนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า.mp3

ความเมตตาของหลวงพ่อทำให้เห็นความจริง(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อทำให้เห็นความจริง
580502_04_ปกิณกะธรรมความเมตตาของหลวงพ่อทำให้เห็นความจริง.mp3

ผลการฝึกมโนมยิทธิ(ตอบปัญหาธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมผลการฝึกมโนมยิทธิ
580502_03_ตอบปัญหาธรรมผลการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ(เทศน์ ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-เทศน์การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
580502_02_เทศน์การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580502_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3