วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์(ตอบปัญหาธรรม ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
580503_04_ตอบปัญหาธรรมการเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์.mp3