วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การสร้างกำลังใจตามพระพุทธองค์(เทศน์ ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-เทศน์การสร้างกำลังใจตามพระพุทธองค์
580530_02_เทศน์การสร้างกำลังใจตามพระพุทธองค์.mp3