วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย
580502_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย.mp3