วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580502_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3