วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อุปาทานนำความทุกข์มาให้(เทศน์ ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-เทศน์อุปาทานนำความทุกข์มาให้
580503_02_เทศน์อุปาทานนำความทุกข์มาให้.mp3