วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ(ปกิณกะธรรม ๓ พ.ค. ๕๘)

๓ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ
580503_08_ปกิณกะธรรมการเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ.mp3