วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจที่มีสัจจะต่อพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓๐ พ.ค. ๕๘)

๓๐ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจที่มีสัจจะต่อพระพุทธศาสนา
580530_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจที่มีสัจจะต่อพระพุทธศาสนา.mp3