วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การใคร่ครวญเราเป็นผู้ไม่มีอะไร(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๖ พ.ค. ๕๘)

๑๖ พ.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการใคร่ครวญเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
580516_06_คุยก่อนกรรมฐานการใคร่ครวญเราเป็นผู้ไม่มีอะไร.mp3