วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การปฎิบัติต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ พ.ค. ๕๘)

๓๑ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
580531_09_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ.mp3