วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580502_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3