วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน(ปกิณกะธรรม ๙ พ.ค. ๕๘)

๙ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน
580509_08_ปกิณกะธรรมการมีสติเห็นความจริงในปัจจุบัน.mp3