วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

กำลังใจเป็นหนทางสู่มรรคผล(เทศน์ ๑๐ พ.ค. ๕๘)

๑๐ พ.ค. ๕๘-เทศน์กำลังใจเป็นหนทางสู่มรรคผล
580510_02_เทศน์กำลังใจเป็นหนทางสู่มรรคผล.mp3