วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒ พ.ค. ๕๘)

๒ พ.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป
580502_06_ปกิณกะธรรมการมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป.mp3