วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อานุภาพของทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานุภาพของทานศีลภาวนา
580731_07_ปกิณกะธรรมอานุภาพของทานศีลภาวนา.mp3

อธิษฐานบารมีนำไปสู่มรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอธิษฐานบารมีนำไปสู่มรรคผล
580731_05_ปกิณกะธรรมอธิษฐานบารมีนำไปสู่มรรคผล.mp3

มรรคปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมมรรคปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580731_04_ปกิณกะธรรมมรรคปฏิปทาตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การมีร่างกายทำจิตให้สงบได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีร่างกายทำจิตให้สงบได้ยาก
580731_03_ปกิณกะธรรมการมีร่างกายทำจิตให้สงบได้ยาก.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมปฏิบัติตามคำสอนของพระ(เทศน์ ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมปฏิบัติตามคำสอนของพระ
580731_02_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมปฏิบัติตามคำสอนของพระ.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเดินสายกลางตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเดินสายกลางตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
580730_10_ปกิณกะธรรมการเดินสายกลางตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๓๐ ก.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580730_09_พระเมตตาพร.mp3

ความสุขของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมความสุขของพระอริยะ
580730_07_ปกิณกะธรรมความสุขของพระอริยะ.mp3

การตั้งจิตถวายทานเป็นครั้งสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นครั้งสุดท้าย
580730_05_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นครั้งสุดท้าย.mp3

วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-เทศน์วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา
580730_04_เทศน์วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา.mp3

อานิสงส์การตั้งใจถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การตั้งใจถวายทาน
580730_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การตั้งใจถวายทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒๖ ก.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580726_09_พระเมตตาพร.mp3

นิพพะคือบรมสุขจากการไม่มีขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมนิพพะคือบรมสุขจากการไม่มีขันธ์๕
580726_08_ปกิณกะธรรมนิพพะคือบรมสุขจากการไม่มีขันธ์๕.mp3

อวิชชา๘(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอวิชชา๘
580726_07_ปกิณกะธรรมอวิชชา๘.mp3

อจินไตย๔(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอจินไตย๔
580726_06_ปกิณกะธรรมอจินไตย๔.mp3

ธรรมที่เป็นอัตตาและธรรมที่เป็นอนัตตา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมธรรมที่เป็นอัตตาและธรรมที่เป็นอนัตตา
580726_05_ปกิณกะธรรมธรรมที่เป็นอัตตาและธรรมที่เป็นอนัตตา.mp3

การเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม
580726_04_ปกิณกะธรรมการเกิดหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3

ทำจิตให้ผ่องใสด้วยทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสด้วยทานศีลภาวนา
580726_03_ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสด้วยทานศีลภาวนา.mp3

คุณแห่งความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(เทศน์ ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-เทศน์คุณแห่งความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
580726_02_เทศน์คุณแห่งความรู้ยิ่งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผลการสวดพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการสวดพระปริตร
580725_09_ปกิณกะธรรมผลการสวดพระปริตร.mp3

บทสวดพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบทสวดพระปริตร
580725_08_ปกิณกะธรรมบทสวดพระปริตร.mp3

ศีลกรรมบถเป็นที่วางของจิตเมื่อมีอารมณ์เบื่อ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถเป็นที่วางของจิตเมื่อมีอารมณ์เบื่อ
580725_06_ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถเป็นที่วางของจิตเมื่อมีอารมณ์เบื่อ.mp3

การใคร่ครวญตัณหาความอยาก(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญตัณหาความอยาก
580725_05_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญตัณหาความอยาก.mp3

การใคร่ครวญกามราคะ(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญกามราคะ
580725_04_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญกามราคะ.mp3

การถวายแสงสว่างทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายแสงสว่างทำให้เกิดปัญญา
580725_03_ปกิณกะธรรมการถวายแสงสว่างทำให้เกิดปัญญา.mp3

ปรมัตถ์ทาน(เทศน์ ๒๕ ก.ค. ๕๘)

๒๕ ก.ค. ๕๘-เทศน์ปรมัตถ์ทาน
580725_02_เทศน์ปรมัตถ์ทาน.mp3

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๙ ก.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580719_05_พระเมตตาพร.mp3

การตั้งนิมิตองค์แก้ว(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๙ ก.ค. ๕๘)

๑๙ ก.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานการตั้งนิมิตองค์แก้ว
580719_04_คุยก่อนกรรมฐานการตั้งนิมิตองค์แก้ว.mp3

ผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง(ปกิณกะธรรม ๑๙ ก.ค. ๕๘)

๑๙ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง
580719_03_ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติไม่คืบหน้าเพราะไม่รู้จักตัวเอง.mp3

การมั่นคงในความดี(เทศน์ ๑๙ ก.ค. ๕๘)

๑๙ ก.ค. ๕๘-เทศน์การมั่นคงในความดี
580719_02_เทศน์การมั่นคงในความดี.mp3

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ
580718_10_ปกิณกะธรรมผลอภิญญาสมาบัติขึ้นกับความพอใจ.mp3

การอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์
580718_08_ปกิณกะธรรมการอาราธนาลูกแก้วสงเคราะห์.mp3

การเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
580718_07_ปกิณกะธรรมการเห็นพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

การถึงคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถึงคุณพระรัตนตรัย
580718_06_ปกิณกะธรรมการถึงคุณพระรัตนตรัย.mp3

จริตของนักปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมจริตของนักปฏิบัติ
580718_05_ปกิณกะธรรมจริตของนักปฏิบัติ.mp3

การพิจารณากายจิตผู้รู้(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการพิจารณากายจิตผู้รู้
580718_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณากายจิตผู้รู้.mp3

ผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ
580718_03_ปกิณกะธรรมผลการถวายสังฆทานดูที่กำลังใจ.mp3

มัชฌิมาปฏิบัติ(เทศน์ ๑๘ ก.ค. ๕๘)

๑๘ ก.ค. ๕๘-เทศน์มัชฌิมาปฏิบัติ
580718_02_เทศน์มัชฌิมาปฏิบัติ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๒ ก.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580712_09_พระเมตตาพร.mp3

วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
580712_08_ปกิณกะธรรมวัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง.mp3

โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมโทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
580712_07_ปกิณกะธรรมโทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น.mp3

การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
580712_06_ปกิณกะธรรมการสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ.mp3

อารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย
580712_05_คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย.mp3

การถึงผลในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถึงผลในการปฏิบัติ
580712_04_ปกิณกะธรรมการถึงผลในการปฏิบัติ.mp3

คุณแห่งสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคุณแห่งสังฆทาน
580712_03_ปกิณกะธรรมคุณแห่งสังฆทาน.mp3

บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า(เทศน์ ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-เทศน์บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
580712_02_เทศน์บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า.mp3

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมฝึกมโนมยิทธิ
580711_07_ปกิณกะธรรมฝึกมโนมยิทธิ.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
580711_06_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

การชำระหนี้สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์
580711_05_ปกิณกะธรรมการชำระหนี้สงฆ์.mp3

อารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต
580711_04_คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์ฉลาดแบบพุทธจริต.mp3

การหลงดี(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการหลงดี
580711_03_ปกิณกะธรรมการหลงดี.mp3

การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ(เทศน์ ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-เทศน์การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ
580711_02_เทศน์การเจริญเมตตาแบบโลกุตระ.mp3

ทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ค. ๕๘)

๑๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า
580711_01_ปกิณกะธรรมทำวัตรเช้า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่สุดของปัญญาคือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมที่สุดของปัญญาคือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
580705_09_ปกิณกะธรรมที่สุดของปัญญาคือธรรมอันว่างอย่างยิ่ง.mp3

คนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
580705_08_ปกิณกะธรรมคนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

วัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมวัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน
580705_06_ปกิณกะธรรมวัดเป็นสรณะที่พึ่งของคน.mp3

แนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ
580705_05_ปกิณกะธรรมแนวทางปฏิบัติอารมณ์พระอริยะ.mp3

การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
580705_04_ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3

การถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย
580705_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานด้วยการให้เป็นครั้งสุดท้าย.mp3

การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน(เทศน์ ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-เทศน์การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน
580705_02_เทศน์การละความพอใจและยินดีตามคำสั่งสอน.mp3

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์
580704_10_ปกิณกะธรรมการฝึกแยกกายแยกจิตขณะสวดมนต์.mp3

อารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ
580704_08_ปกิณกะธรรมอารมณ์ใจในการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

นิพพานคือความดับ(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมนิพพานคือความดับ
580704_07_ปกิณกะธรรมนิพพานคือความดับ.mp3

สัมโมทนียกถาความเมตตาต่อคน๔จำพวก(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาความเมตตาต่อคน๔จำพวก
580704_05_ปกิณกะธรรมสัมโมทนียกถาความเมตตาต่อคน๔จำพวก.mp3

อานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล
580704_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ถวายสังฆทานทำให้ถึงมรรคผล.mp3

ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง(เทศน์ ๔ ก.ค. ๕๘)

๔ ก.ค. ๕๘-เทศน์ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง
580704_02_เทศน์ธรรมอันว่างอย่างยิ่ง.mp3

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา
580703_08_ปกิณกะธรรมอานุภาพการสวดบทพระปริตรด้วยจิตศรัทธา.mp3

บทสวดพระปริตร(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบทสวดพระปริตร
580703_07_ปกิณกะธรรมบทสวดพระปริตร.mp3

การให้ทานแบบมีสรณะและแนวทางการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการให้ทานแบบมีสรณะและแนวทางการปฏิบัติ
580703_06_ปกิณกะธรรมการให้ทานแบบมีสรณะและแนวทางการปฏิบัติ.mp3

บุญนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบุญนำความสุขมาให้
580703_04_ปกิณกะธรรมบุญนำความสุขมาให้.mp3

บุญสังฆทาน(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบุญสังฆทาน
580703_03_ปกิณกะธรรมบุญสังฆทาน.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้
580703_02_เทศน์การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหาประมาณมิได้.mp3

บวงสรวงทำวัตรเช้า(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงทำวัตรเช้า
580703_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงทำวัตรเช้า.mp3