วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา(เทศน์ ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-เทศน์วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา
580730_04_เทศน์วันครบพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา.mp3