วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๒ ก.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580712_09_พระเมตตาพร.mp3