วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การเดินสายกลางตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเดินสายกลางตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
580730_10_ปกิณกะธรรมการเดินสายกลางตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์.mp3