วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การมีร่างกายทำจิตให้สงบได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีร่างกายทำจิตให้สงบได้ยาก
580731_03_ปกิณกะธรรมการมีร่างกายทำจิตให้สงบได้ยาก.mp3