วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมปฏิบัติตามคำสอนของพระ(เทศน์ ๓๑ ก.ค. ๕๘)

๓๑ ก.ค. ๕๘-เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมปฏิบัติตามคำสอนของพระ
580731_02_เทศน์ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมปฏิบัติตามคำสอนของพระ.mp3