วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

คนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมคนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
580705_08_ปกิณกะธรรมคนกว่าจะเห็นความชั่วของตัวเองได้ต้องอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3