วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ธรรมที่เป็นอัตตาและธรรมที่เป็นอนัตตา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมธรรมที่เป็นอัตตาและธรรมที่เป็นอนัตตา
580726_05_ปกิณกะธรรมธรรมที่เป็นอัตตาและธรรมที่เป็นอนัตตา.mp3