วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑๙ ก.ค. ๕๘-พระเมตตาพร
580719_05_พระเมตตาพร.mp3