วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๕ ก.ค. ๕๘)

๕ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
580705_04_ปกิณกะธรรมการมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง.mp3