วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

นิพพะคือบรมสุขจากการไม่มีขันธ์๕(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมนิพพะคือบรมสุขจากการไม่มีขันธ์๕
580726_08_ปกิณกะธรรมนิพพะคือบรมสุขจากการไม่มีขันธ์๕.mp3