วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การตั้งจิตถวายทานเป็นครั้งสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นครั้งสุดท้าย
580730_05_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตถวายทานเป็นครั้งสุดท้าย.mp3