วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย
580712_05_คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย.mp3