วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การให้ทานแบบมีสรณะและแนวทางการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ ก.ค. ๕๘)

๓ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการให้ทานแบบมีสรณะและแนวทางการปฏิบัติ
580703_06_ปกิณกะธรรมการให้ทานแบบมีสรณะและแนวทางการปฏิบัติ.mp3