วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อานิสงส์การตั้งใจถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ก.ค. ๕๘)

๓๐ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การตั้งใจถวายทาน
580730_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การตั้งใจถวายทาน.mp3