วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การถึงผลในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ ก.ค. ๕๘)

๑๒ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมการถึงผลในการปฏิบัติ
580712_04_ปกิณกะธรรมการถึงผลในการปฏิบัติ.mp3